Page 198 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 198

  e-Posters
SESSION 4
    P98
     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΤΩΝ COVID(+) ΑΣΘΕΝΩΝ.
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 17 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 385 COVID(+) ΑΣΘΕΝΩΝ
Δέσποινα Ιορδανίδου1, Ντανιέλα Στεφάνοβιτς1, Θανάσης Μπαμπζέλης1, Γ. Τσουμαρόπουλος1, Ε. Ποζίδου1, Ε. Θεοδώρου1, Μ. Ντάβλης1, Μ. Μυλωνά1, Ε. Γεωργοπούλου1, Κ. Καπανίδης1, Ε. Τσακυρίδου1, Σ. Μήττα1, Χ. Μαυρόπουλος1, Κ. Παπακωνσταντίνου1, Ε. Κατσίκα1
1 Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
  Η European Society of Anesthesiology ESA και η SIAARTI εξέδωσαν συστάσεις για τη διαχείριση του αεραγωγού Covid(+) ασθενών, με κύρια σημεία σωστή εφαρμογή και προσεκτική αφαίρεση ΜΑΠ, καλή προοξυγόνωση, ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία, αποφυγή αερισμού με μάσκα, χρήση video-λαρυγγοσκοπίων και αποφυγή χρήσης Υπεργλωττιδικών Συσκευών Αερισμού.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης όλων των μέσων και τεχνικών ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, που χρησιμοποιήθηκαν στο τμήμα μας, κατά τη διασωλήνωση 385 Covid(+) ασθενών από 9 ειδικούς και 8 ειδικευόμενους αναισθησιολόγους.
Υλικό και Μέθοδος: Το Μάρτιο 2020 δημιουργήθηκε εντός των χειρουργείων ειδικός χώρος διασωλήνωσης ή/και χειρουργικής επέμβασης Covid(+) ασθενών. Στο χώρο μεταφέρθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός διασωλήνωσης και υποστήριξης του αναπνευστικού, που περιλάμβανε αεραγωγούς, προσωπίδες, i-Gel, λαρυγγοσκόπια Macintosh, λαβίδες Magill, τραχειοσωλήνες, οδηγούς, bougie, video- λαρυγγοσκόπιο Airtraq μίας/πολλαπλών χρήσεων, video-λαρυγγοσκόπιο BESDATA, box διασωλήνωσης, μεμβράνη πολυαιθυλενίου 2,3μικρών. Το τροχήλατο δύσκολου αεραγωγού με το C- ήταν σε κοντινή απόσταση, αλλά εκτός αίθουσας. Κατασκευάσαμε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, από 9 ειδικούς και 8 ειδικευόμενους, όλων των διαθέσιμων μέσων και τεχνικών διασωλήνωσης που εφαρμόστηκαν στο Τμήμα, κατά τη διασωλήνωση 385 Covid(+) ασθενών. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο, περιείχε καταγραφή δημογραφικών και 32 ερωτήσεις με 10βαθμη κλίμακα απαντήσεων, και στάλθηκε με email σε όλους τους αναισθησιολόγους που συμμετείχαν στις Covid διασωληνώσεις. Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου κατά Crohnbach’s a ήταν >0.7, ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε με SpSS.
Αποτελέσματα: 7/9 ειδικοί αναισθησιολόγοι έχουν βαθμό Επιμελητή Β’, Α’ και Διευθυντή, το 41,1% έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο διαχείρισης αεραγωγού, ενώ το 88,3% δήλωσε ότι έχει καλή εξοικείωση στη χρήση video-λαρυγγοσκοπίων. Η πλειοψηφία βαθμολόγησε την οργάνωση και εξοπλισμό του χώρου ως πολύ καλά-άριστα. Τα συχνότερα αναφερόμενα προβλήματα της λαρυγγοσκόπησης/ διασωλήνωσης ήταν η υποξυγοναιμία (100%), η σοβαρή αιμοδυναμική αστάθεια (70,6%) και η δυσκολία λαρυγγοσκόπησης λόγω ξηρότητας των βλεννογόνων(58,8%). Το 58,8% δήλωσε ότι απέφυγε το χειροκίνητο αερισμό με μάσκα, ότι σε περιπτώσεις εφαρμογής του κύριος λόγος ήταν το χαμηλό SpO2 πριν την εισαγωγή, ενώ το 58,8% δήλωσε ότι ο αερισμός με μάσκα ήταν γενικά δύσκολος, εξαιτίας της συχνής παχυσαρκία ή απουσίας οδοντοστοιχίας. Για τη λαρυγγοσκόπηση, η πλειοψηφία χρησιμοποίησε Macintosh (58,8%) ή video-λαρυγγοσκόπιο Airtraq πολλαπλών χρήσεων(47,1%), Η λαρυγγοσκόπηση με Macintosh αξιολογήθηκε στην πλειοψηφία στο 64,7% ως εύκολη-πολύ εύκολη, με Cormack-Lehane grade ΙΙa-IIb (85,7%), το 1/3 έκρινε ότι απαιτούνταν η χρήση bougie, ενώ οι μισοί χρησιμοποίησαν ταυτόχρονα και box διασωλήνωσης για τη δική τους ασφάλεια. Το 80% αξιολόγησε τη διασωλήνωση με Airtraq ως πολύ εύκολη με την πρώτη προσπάθεια, με C-L grade I (71,4%), ως δυσκολίες αναφέρθηκαν η θόλωση της εικόνας λόγω εκκρίσεων και η αδυναμία προώθησης του τραχειοσωλήνα, ενώ το 50% χρησιμοποίησε πολύ συχνά bougie και box διασωλήνωσης. Θετικές ήταν οι αξιολογήσεις και για το video-λαρυγγοσκόπιο BESDATA, παρόλο που θεωρήθηκε πιο δύσκαμπτο από το Airtraq, μόνο το 61,5% ανέφερε C-L grade I στην πρώτη προσπάθεια, και το 58,8% χρησιμοποίησε πολύ συχνά και bougie. Το 50% αξιολόγησε τη χρήση του box διασωλήνωσης ως πολύ δύσκολη-δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της δυσχέρειας στην κίνηση των χεριών, όμως το 82,4% συμφώνησε ότι η χρήση του προσέφερε αίσθημα πρόσθετης ασφάλειας.
Συμπεράσματα: Τα βασικά συμπεράσματα από τη συμμετοχή των 17 αναισθησιολόγων του τμήματος σε 385 διασωληνώσεις Covid(+) ασθενών είναι ότι κύρια μέριμνα του αναισθησιολόγου πρέπει να είναι η ατομική του ασφάλεια και η σωστή οργάνωση του χώρου, ότι η χρήση Video-λαρυγγοσκοπίων, σύμφωνα με τις συστάσεις της ESA, περιορίζει τις προσπάθειες λαρυγγοσκόπησης βελτιώνοντας σημαντικά την εικόνα των δομών του λάρυγγα, ότι η χρήση bougie συχνά είναι απαραίτητη για την επιτυχή προώθηση του τραχειοσωλήνα, ενώ τα πρόσθετα επικουρικά μέσα, όπως το box διασωλήνωσης, μάλλον δυσκολεύουν το χρήστη, απαιτούν εξοικείωση στη χρήση του, όμως λειτουργούν ευεργετικά στην ψυχολογία του, προσφέροντας ένα αίσθημα ατομικής ασφάλειας.
 198
  

   196   197   198   199   200