Page 3 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 3

    ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι ΑΕΡΑΓΩΓΌΣ
λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση καθίστανται ευκολότερες στον παχύσαρκο ασθενή εφόσον στον εξοπλισμό μας περιλαμβάνονται κοντές λαβές και μεγαλύτερου πλάτους λάμες λαρυγγοσκοπίου καθώς και εισαγωγέας (gum elastic bougie), για τον ενδοτράχειο σωλήνα.2 Απαιτείται βελτιστοποίηση των συνθηκών ώστε να διευκολύνεται ‘επιτυχής διασωλήνωση με την πρώτη προσπάθεια’.14 Στην επείγουσα διαχείρηση του αεραγωγού στον παχύσαρκο ασθενή και πάντα με την προϋπόθεση ότι ο αναισθησιολόγος είναι επαρκώς εκπαιδευμένος, συνιστάται σαν πρώτη επιλογή η βίντεo- λαρυγγοσκόπηση.2 Τα οπτικά και βιντεο-λαρυγγοσκόπια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για διασωλήνωση σε ξύπνιο ασθενή.2 Αν δεν καταστεί δυνατή η διασωλήνωση της τραχείας, ακολουθεί το πλάνο Β ΠΛΑΝΟ B κατευθυντηρίων οδηγιών DAS: Διατήρηση οξυγόνωσης: Εισαγωγή υπεργλωττιδικής συσκευής αερισμού (ΥΣΑ).12 Συνιστώνται ΥΣΑ δεύτερης γενιάς. H διεθνής βιβλιογραφία επιβεβαιώνει τη χρήση ΥΣΑ για τη διαχείριση του αεραγωγού παχυσάρκων ασθενών.15 Η DAS προτείνει ως κατάλληλες επιλογές για διασωλήνωση, τις ΥΣΑ 2ης γενιάς i-gel, LMA ProsealTM και 3ης γενιάς LMA Protector (επί της ουσίας 2ης γενιάς), επειδή υπάρχουν περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφορικά με τη διασωλήνωση μέσω αυτών. Αν επιλέξουμε διασωλήνωση μέσω της ΥΣΑ, αυτό θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια ινοπτικού βρογχοσκοπίου, όχι τυφλά. Η τεχνική στοματοτραχειακής διασωλήνωσης μέσω συσκευής i-gel που προηγουμένως έχει εισαχθεί σε ξύπνιο ασθενή θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική μέθοδο εξασφάλισης του αεραγωγού σε ασθενείς με προβλεφθέντα δύσκολο αεραγωγό. Η ινοπτική διασωλήνωση σε ξύπνιο άρρωστο όμως, παραμένει το gold standard για ασθενείς με προβλεπόμενo δύσκολo αεραγωγό.Εφόσον ο ασθενής που έχει λάβει γενική αναισθησία δεν διασωλήνωθεί, ακολουθεί το πλάνο C : τελευταία προσπάθεια για αερισμό με μάσκα προσώπου, χορήγηση πλήρους νευρομυϊκού αποκλεισμού και επί αποτυχίας ακολουθεί το πλάνο D: επιχείρηση πρόσβασης FONA (Front of neck). Προτιμόμενη τεχνική είναι η ‘scalpel-finger-bougie-technique’.12Δεδομένα από το Anesthesia Closed Claims Project για τα έτη 2000-2012, όπου περιλαμβάνονται 11304 νομικές διεκδικήσεις και η συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, δείχνουν ότι από τους ασθενείς για τους οποίους προέκυψαν νομικές διεκδικήσεις λόγω δυσκολιών στην ενδοτραχειακή διασωλήνωση, τα 2/3 ήταν παχύσαρκοι. Τα αποτελέσματα τονίζουν την ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων των ειδικών καθώς και την ανάγκη ικανού σχεδιασμού για τη διαχείρηση του αεραγωγού και λήψης σωστών αποφάσεων. Στο σενάριο ‘can’t intubate, can’t oxygenate’ απαιτείται εγκαιρότερη λήψη απόφασης για διενέργεια χειρουργικού αεραγωγού.17 Απαιτείται εκπαίδευση των ειδικών στη χρήση νεότερων συσκευών (βιντεο-λαρυγγοσκοπίων, υπεργλωττιδικών συσκευών αερισμού) καθώς και σε σπάνια εφαρμοζόμενες τεχνικές όπως front- of- neck -access (FONA).18
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Anesthesia for the patient with obesity. This topic last updated : Mar 01,2021
2. Εmergency airway management in the morbidly obese patient. This topic last updated : May 12,2021
3. Ultrasonographic Prediction of Difficult Laryngoscopy in Obese Patients. Indian Journal of Medical Specialities, Volume 11, Issue 2, April-June 2020
4. The bariatric airway, British Journal of Hospital Medicine, November 2018, Vol 79, No 11
5. Perioperative Anesthesia Care For Obese Patients. Αnesthesiology News, April 2015
6. Ultasonography versus conventional methods (Mallampati score and thyromental distance) for prediction of difficult airway in adult patients). Egyptian Journal Of Anaesthesia 2020, VOL. 36, NO. 1, 83–89
7. Pre-oxygenation and Basic Airway Management, Royal College of Anaesthetists, DAS.
8. Pre-oxygenation: Physiologic Basis, Benefits, and Potential Risks. Anesth Analg 2017;124:507-17
9. Effective preoxygenation and induction in obese patients. Uptodate, 2019
10. THRIVE : a physiological method of increasing apnoea time in patients with difficult airways. Anaesthesia 2015, 70, 323-329.
11. Apneic Oxygenation During Prolonged Laryngoscopy in obese Patients : a Randomized, Double-Blinded, Controlled Trial of Nasal Cannula Oxygen Administration. Obesity Surgery (2019) 29 : 3992-3999
12. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. British Journal of Anaesthesia, 115 (6) : 827-48 (2015)
13. Comparison of effectiveness of two commonly used two-handed mask ventilation techniques on unconscious apnoeic obese adults. British Journal of Anaesthesia, 118 (4): 618–24 (2017).
14. Airway Management in the Morbidly Obese Patient. Obesity Care, DECEMBER 6, 2020.
15. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Θεσσαλονίκη, 2018
16. Assessment of awake i-gel insertion for fiberoptic-guided intubation in patients with predicted difficult airway: A prospective, observational study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol, 2018 Oct-Dec; 34(4): 490–495.
17. Management of difficult tracheal intubation: A closed claim analysis. Anesthesiology 2019; 131:818-29.
18. Airway Leads and Airway Response Teams: Improving Delivery of Safer Airway Management? Current Anesthesiology Reports, 20 July 2020.
 3
      1   2   3   4   5