Page 30 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 30

  ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5
ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΌΥ ΑΣΘΕΝΌΥΣ
Το 1998 το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (National Instutes of Health) όρισε ως βιοδείκτη εκείνη την βιολογική παράμετρο η οποία αντικειμενικά μετρούμενη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για να εκτιμηθεί μια διαδικασία ως φυσιολογική, παθολογική ή φαρμακολογική απάντηση σε θεραπευτική παρέμβαση. Αργότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) πρότεινε ότι ως βιοδείκτης μπορεί να είναι οποιαδήποτε ουσία, δομή ή διαδικασία η οποία δύναται να μετρηθεί, η ίδια ή τα προϊόντα της, στο σώμα και επηρεάζει ή προβλέπει την συχνότητα της έκβασης ή νόσου.
Αν και φυσιολογικοί παράμετροι όπως η αιμοσφαιρίνη, οι ηλεκτρολύτες, το γαλακτικό, τα δείγματα ιστικών βιοψιών θεωρούνται βιοδείκτες, η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται σε κυκλοφορούντες βιοδείκτες διαφορετικούς από αυτούς που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής φροντίδας του καρδιοαγγειακού ασθενή την περιεγχειρητική περίοδο.
Βιοδείκτες και καρδιοχειρουργικοί ασθενείς
Η τροπονίνη (cTn), cTnT ή/και η cTnI είναι αυτή που μετρείται στους ασθενείς που υπόκεινται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ως εξέταση ρουτίνας την περιεγχειρητική περίοδο. Η cTnI έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην πρόγνωση τόσο της βραχυχρόνιας όσο και της μακροχρόνιας έκβασης των καρδιοχειρουργικών ασθενών. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η συγκέντρωση της cTnI και cTnT, όπως και η υψηλής ευαισθησίας hs-cTnT και hs-cTnI, αυξάνει μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Ο βαθμός αύξησης και η διακύμανση της απελευθέρωσης της τροπονίνης σχετίζεται με το βαθμό και την έκταση της περιεγχειρητικής βλάβης. Άλλες μελέτες συσχέτισαν την άνοδο της cTnI και της κρεατινο- κινάσης (CK-MB) μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπου η cTnI φαίνεται να είναι πιο αξιόπιστος δείκτης στην ανίχνευση μετεγχειρητικών συμβαμάτων σε αυτή την ομάδα ασθενών .
Η μέτρηση των συγκεντρώσεων στο πλάσμα των νατριοπεπτιδίων (NPs) ιδιαίτερα BNP και NT-proBNP έχουν εφαρμογή στη ρύθμιση της θεραπείας ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη συγκέντρωση προεγχειρητικά των BNP και NT- proBNP (μεγαλύτερη από 100pg/ml και 300pg/ml αντίστοιχα) δύναται να προβλέψει τη δυσκολία απογαλακτισμού από το μηχάνημα της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς με φαινομενικά (ECHO) ικανοποιητικές τιμές κλάσματος εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας (LVEF) όπως είναι οι ασθενείς με διαστολική δυσλειτουργία (HFpEF).
Ακόμα και αν η μέχρι τώρα μελέτες δεν έχουν αποδείξει την αξία αυτών των βιοδεικτών τόσο στην πρόγνωση της έκβασης όσο και στην πρόγνωση μειζόνων επιπλοκών σε αυτήν την ομάδα ασθενών, από πολλούς ερευνητές θεωρούνται πολλά υποσχόμενοι και αποτελεσματικοί στην προεγχειρητική πρόγνωση και όχι κατώτερη άλλων γενικά αποδεκτών βαθμονομήσεων κινδύνου όπως το EuroScore II .
Άλλοι βιοδείκτες που έχουν μελετηθεί στους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς είναι προκαλσιτονίνη (PCT), ιντερλευκίνη -6 (IL-6), το γαλακτικό, η διαλυτή ST2(s-ST2) πρωτεΐνη και γαλεστίνη 3 (Gal-3) .
Η αύξηση της PCT στο πλάσμα μετεγχειρητικά έχει συσχετιστεί με τη νεφρική έκβαση των ασθενών ενώ η αύξηση τη IL-6 φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει ένα καλό προγνωστικό παράγοντα θνητότητας . Μετεγχειρητικά η αύξηση της συγκέντρωσης των βιοδεικτών Gal- 3 και NT-proBNP πάνω από το μέσο όρο δείχνει μια σημαντική συσχέτιση με την πρόγνωση της θνητότητας ή την επανεισαγωγή στο νοσοκομείο τον πρώτο χρόνο, ανεξάρτητα από τους ήδη εγκατεστημένους παράγοντες κινδύνου. Η παρακολούθηση της διακύμανσης αυτών των δεικτών ίσως βελτιώσει την ικανότητα αναγνώρισης υψηλού κινδύνου για επανεισαγωγή ή θνητότητα πριν από την έξοδο τους από το νοσοκομείο. Επίσης ίσως μας επιτρέψει την εφαρμογή άλλων, εξατομικευμένων στρατηγικών, βασιζόμενες στο προφίλ των βιοδεικτών.
Βιοδείκτες και μη καρδιοχειρουργικοί ασθενείς
Οι βιοδείκτες έχουν επίσης διερευνηθεί ως εργαλείο πρόγνωσης και ανίχνευσης μείζονων καρδιακών επιπλοκών (MACE) σε μη καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Οι προεγχειρητικές συγκεντρώσεις hs-cTnT και hs-cTnI προτείνονται ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες (MACE). Η hs-cTnI ίσως έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στις αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις .
J.Tong Shen και συνεργάτες σε μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση επιβεβαιώνουν τα προαναφερθέντα ευρήματα . Μια και μοναδική προεγχειρητική μέτρηση της hs-cTnT μπορεί να προβλέψει περιεγχειρητικές MACE, όπως και την άμεση και απώτερη θνητότητα. Στους μη καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, η προεγχειρητική αύξηση της hs-cTnT αντανακλά μικροσκοπική μυοκαρδιακή νέκρωση και πιθανά αναστρέψιμη κυτταρική βλάβη, μια προγνωστική πληροφορία η οποία προστίθεται στον ήδη υπάρχοντα δείκτη πρόγνωσης κινδύνου .
Τα νατριουρητικά πεπτίδια, BNP και NT-proBNP, φαίνεται να αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες για MACE μετά από μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Η αυξημένη συγκέντρωσης τους προεγχειρητικά σχετίζεται ως ανεξάρτητος παράγοντας με θάνατο ή με μυοκαρδιακό έμφραγμα την 30η και 180η ημέρα. Η κλινική εφαρμογή των NPs ως βιοδείκτες φαίνεται ότι βελτιώνει την διαστρωμάτωση κινδύνου, αν και δεν μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.
Η τρέχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι αρκετοί από τους υπό έρευνα βιοδείκτες έχουν προγνωστική αξία. Ποια είναι η κλινική τους εφαρμογή; Οι βιοδείκτες ίσως αποτελέσουν ένα πρόσθετο εργαλείο στα ήδη υπάρχοντα συστήματα βαθμονόμησης εγχειρητικού κινδύνου και να βελτιώσουν την προγνωστική τους αξία. Η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στους καρδιαγγειακούς-χειρουργικούς ασθενείς αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι στη λήψη αποφάσεων τόσο στην περιεγχειρητική τους διαχείριση όσο και στη χρήση φαρμακευτικών ή άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων .Η έρευνα σήμερα στρέφεται στην κλινική εφαρμογή βιοδεικτών εκτιμώντας όχι μόνο την διαγνωστική και
    16
     ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ MONITORING ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ;
Ρέλλια Π.
  30
  


   28   29   30   31   32