Page 42 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 42

  ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9 COVID-19
Από το Μάρτιο του 2020 η πανδημία COVID-19 έχει πλήξει και την Ελλάδα. Τα επείγοντα περιστατικά εξακολουθούν να απαιτούν άμεση αξιολόγηση και έγκαιρη επίλυση και η αντιμετώπισή τους έχει γίνει ακόμα πιο πολύπλοκη διαδικασία. Οι επείγουσες καταστάσεις μπορεί να αφορούν επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 με απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, ύποπτα ή ασυμπωματικά περιστατικά ή ασθενείς χωρίς μόλυνση από COVID-19 που βρίσκονται σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση.
Η αντιμετώπιση του επείγοντος στην εποχή της πανδημίας εστιάζει στην σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, στην ανίχνευση των κρουσμάτων και στις απαραίτητες διαδικασίες που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.
Η εξέταση ΗRT-PCR ιικού νουκλεϊκού οξέος θεωρείται πρότυπο αναφοράς. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις για τη λήψη επιχρίσματος και αποτελέσματος μπορεί να επηρεάσουν την κρίσιμη για το χρόνο διαχείριση. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να προχωρήσουν εγκαίρως, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές COVID-19 για συμπτωματικούς ασθενείς. Οι ενδείξεις και οι αρχές διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών είναι οι ίδιες όπως σε περιπτώσεις μη πανδημίας (1-4). Οι ασθενείς που δεν έχουν συμπτώματα συμβατά με τον COVID-19 ή δεν έχουν ακτινολογικά ευρήματα ή έχουν αρνητικό τεστ RT-PCR, θα πρέπει να προχωρήσουν με τις τυπικές προφυλάξεις (1).
Τα γενικά μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και των αναπνευστικών οδών, τη χρήση ιατρικής μάσκας, τη διαχείριση των αιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή των μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση των επιφανειών καθώς και την αποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού και του ιματισμού που χρησιμοποιείται στον ασθενή (5-9).
Το προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερες προφυλάξεις όταν προβλέπεται άμεση επαφή ή επαφή μέσω σταγονιδίων. Απαραίτητα χρήση μάσκας FFP2, ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέος πεδίου, καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, γάντια μιας χρήσεως αποστειρωμένα ή μη αναλόγως της εργασίας, ιατρικός εξοπλισμός αποκλειστικής χρήσης για τον συγκεκριμένο ασθενή ή καθαρισμός και απολύμανση αυτού μεταξύ των ασθενών. Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενούς στις απόλυτα αναγκαίες και χρήση της μικρότερης δυνατής διαδρομής (5-9).
Οι χειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης COVID-19 και θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός των παραπάνω προστατευτικών μέσων μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3) (5-9).
Απαραιτήτως θα πρέπει όλο το προσωπικό το οποίο εμπλέκεται στην αντιμετώπιση του επείγοντος να είναι εκπαιδευμένο τόσο στην ορθή χρήση όσο και στην αφαίρεση των μέσων προστασίας. Η χρήση της προσομοίωσης και η εξάσκηση αποτελούν τον ορθότερο τρόπο εκπαίδευσης.
Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ανεξάρτητου και απομονωμένου χώρου αντιμετώπισης του επείγοντος περιστατικού με τουλάχιστον δύο θέσεις και τον αντίστοιχο εξοπλισμό (εξασφάλιση αεραγωγού, δυνατότητα αερισμού, αιμοδυναμική υποστήριξη και παρακολούθηση). Ο χώρος αυτός θα πρέπει να βρίσκεται εντός της ζώνης COVID-19, να έχει προθάλαμο και σύστημα εξαερισμού αρνητικής πίεσης (διαφορετικά θα πρέπει να είναι επαρκώς αεριζόμενος) και να προσδιορίζεται επακριβώς η συνεχής 24ωρη στελέχωσή του από ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
Η ενδοτραχειακή διασωλήνωσης του βαρέως πάσχοντα ασθενή διέπεται από δύο βασικές αρχές στην εποχή της πανδημίας: 1. Προτεραιότητα είναι η εφαρμογή των κατάλληλων ΜΑΠ. Δεν υπάρχει επείγουσα διασωλήνωση σε ασθενή με COVID-19. 2. Επίτευξη επιτυχούς διασωλήνωσης με την πρώτη προσπάθεια χωρίς τη δημιουργία αερολύματος (1,10,11).
Απαραίτητη είναι η προετοιμασία όλου του εξοπλισμού πριν την οποιαδήποτε παρέμβαση. Ο αριθμός του εμπλεκόμενου προσωπικού πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Οι ασθενείς να φορούν χειρουργική μάσκα στεγανά εφαρμοσμένη. Συνιστάται η χρήση διπλών γαντιών κατά τη διαχείριση του αεραγωγού, του αίματος και των λοιπών βιολογικών υγρών. Τα απαιτούμενα φάρμακα πρέπει να είναι έτοιμα, να φέρουν ευανάγνωστες ετικέτες σήμανσης και να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση του προσωπικού εκτός του χώρου διαχείρισης του επείγοντος (1,10).
Σχετικά με τη διενέργεια ΚΑΡΠΑ οι ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο οξείας επιδείνωσης ή καρδιακής ανακοπής, πρέπει να εντοπίζονται εγκαίρως. Συνιστάται ακόμη και σε υποτιθέμενη υποξαιμική ανακοπή έναρξη της ΚΑΡΠΑ με θωρακικές συμπιέσεις. Η απινίδωση των απινιδώσιμων ρυθμών εγκαίρως και η πρώιμη αποκατάσταση της κυκλοφορίας μπορεί να αποτρέψει την ανάγκη για επεμβατική υποστήριξη του αεραγωγού και επεμβατικό αερισμό (12-14).
Σε κλινικά επείγουσα απεικόνιση το πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι σύντομο και απόλυτα εστιασμένο στην κλινική ερώτηση που έχει τεθεί ώστε να μειωθεί ο χρόνος εξέτασης και επαφής του προσωπικού με τον εξεταζόμενο (13,14). Ο συντονισμός μεταξύ των ομάδων φροντίδας είναι απαραίτητος για την ασφαλή μεταφορά και η επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται από πριν. Η χειρουργική προσέγγιση θα πρέπει να υπαγορεύεται από τη βέλτιστη πρακτική, το μικρότερο χρόνο επέμβασης και τα βέλτιστα χειρουργικά αποτελέσματα (15).
Μετά το πέρας της κάθε διαδικασίας θεραπευτικής ή διαγνωστικής σε οποιοδήποτε χώρο και αν πραγματοποιείται όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε απορρίπτεται ή απολυμαίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επιπλέον ο χώρος πρέπει να απολυμανθεί και όλες οι επιφάνειες να καθαριστούν κατάλληλα. Η αφαίρεση των ΜΑΠ πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για αποφυγή της διασποράς
    23
     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19
Μαρία Θ. Αναγνωστοπούλου
Επιμ. Β ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
  42
  


   40   41   42   43   44