Page 9 - ANAESTHESIA_ABSTRACT_BOOK
P. 9

  ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΏΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3
ΠΕΡΙΌΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ESRA – HELLAS)
Η περιοχική αναισθησία προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις και αυτό πλέον θεωρείται επιστημονικά αποδεδειγμένο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένδειξη για τη χορήγηση περιοχικής αναισθησίας, συνήθως προτιμάται έναντι της χορήγησης γενικής αναισθησίας ή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη γενική αναισθησία, για να συμμετάσχει στην αντιμετώπιση του διεγχειρητικού και κυρίως του μετεγχειρητικού πόνου. Οι απόλυτες αντενδείξεις για τη χορήγηση περιοχικής αναισθησίας, τόσο όσον αφορά τους κεντρικούς νευρικούς αποκλεισμούς (ΚΝΑ) όσο και τους περιφερικούς νευρικούς αποκλεισμούς (ΠΝΑ) συνεχώς μειώνονται. Η προϋπάρχουσα νευροπάθεια αποτελούσε και αποτελεί ακόμη και σήμερα μια πρόκληση για τους αναισθησιολόγους που επιθυμούν να χορηγήσουν περιοχική αναισθησία. Κι αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω βλάβης των ήδη πασχόντων νευρικών σχηματισμών, γεγονός που απασχολεί και τους ίδιους τους ασθενείς οι οποίοι συχνά θέτουν ερωτήματα επί του θέματος.
Προϋπάρχουσες βλάβες φαίνεται να μειώνουν τις φυσιολογικές εφεδρείες ενός νεύρου οπότε αυτό να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει μια δεύτερη βλάβη. Ο κανόνας του διπλού χτυπήματος «double crush phenomenon” αρχικά περιγράφηκε για να εξηγήσει το λόγο που ασθενείς με συμπιεστικά φαινόμενα, για παράδειγμα σε κάποια αυχενική ρίζα, είναι επιρρεπείς στο να εμφανίσουν συμπτώματα μετά από κάποια δεύτερη συμπίεση νεύρου περιφερικότερα, όπως για παράδειγμα σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες σε πειραματόζωα με οξείες και χρόνιες συμπιέσεις νεύρων, έδειξαν πως τα νεύρα που συμπιέζονταν σε δύο σημεία δυσλειτουργούσαν περισσότερο από αυτά που συμπιέζονταν σε ένα σημείο ή από τη δυσλειτουργία που θα αναμενόταν αν απλά προστίθεντο η μία βλάβη στην άλλη. Η θεωρία αυτή επεκτάθηκε και σε μεταβολικά νοσήματα όπως πχ στον διαβήτη. Οι διαβητικοί εμφανίζουν διαταραχές στη λειτουργία των νεύρων πολύ πριν εμφανιστεί κάποιο κλινικό σύμπτωμα. Οπότε αν προστεθεί κάποια νευρική βλάβη όπως συμπίεση, θα προκληθεί και κλινικά εμφανής δυσλειτουργία.
Οι ΚΝΑ έχουν μελετηθεί περισσότερο επί του θέματος, ενώ οι ΠΝΑ όχι και τόσο. Σε κάθε textbook, η προϋπάρχουσα νευροπάθεια θεωρείται παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση νευρολογικής βλάβης μετεγχειρητικά. Υπάρχει μια σχετικά πτωχή βιβλιογραφία κυρίως με αναφορές περιστατικών όπου διενεργήθηκαν ΠΝΑ σε αυτούς τους ασθενείς, χωρίς να μπορεί να διεξαχθεί προς το παρόν σαφές συμπέρασμα. Οι Cousins και συν, σε textbook μάλιστα, αναφέρουν πως η πιο συντηρητική “νομικά ορθή” λύση σε αυτήν την κατηγορία ασθενών, είναι η αποφυγή της περιοχικής. Όμως τελικά καταλήγουν πως η απόφασή χορήγησής της θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση λοιπόν που αποφασισθεί να χορηγηθεί ΠΝΑ σε αντίστοιχους ασθενείς, προτείνεται η ενδελεχής συζήτηση με τον ασθενή σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους των ΠΝΑ αλλά και των εναλλακτικών τους. Η λεπτομερής εξέταση και η ακριβής καταγραφή των νευρολογικών συμπτωμάτων και σημείων, για παράδειγμα κινητικών ή αισθητικών δυσλειτουργιών, είναι απολύτως απαραίτητες. Φυσικά απαιτείται η παρακολούθηση της βιβλιογραφίας όπου για αρκετές κλινικές οντότητες δημοσιεύονται όλο και περισσότερες περιπτώσεις αναισθησιολογικής τους διαχείρισης με τη χρήση περιοχικής αναισθησίας, αναμένοντας μεγαλύτερες μελέτες, ιδανικά τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες, να μας διαφωτίσουν.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Cousins MJ, et al. Cousins and Bridenbaugh’s Neural Blockade in Clinical Anesthesia and Pain Medicine. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2009
Brull R, et al. Disclosure of risks associated with regional anesthesia: a survey of academic regional anesthesiologists. Reg Anesth Pain Med. 2007
Winnie A, et al. Continuous peripheral nerve blocks for the management of trauma to the extremities. In: Bernstein RL, Rosenberg AD, Grande CM, eds. Pain Management and Regional Anesthesia in Trauma. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 1999.
Finucane BT, Terblanche OC. Prolonged duration of anesthesia in a patient with multiple sclerosis following paravertebral block. Can J Anaesth. 2005 Neal JM, et al: ASRA practice advisory on neurologic complications in regional anesthesia and pain medicine. Reg Anesth Pain Med. 2008
Upton AR, McComas AJ: The double crush in nerve entrapment syndromes. Lancet 1973
Hadzic A. Textbook of Regional Anesthesia and Acute Pain Management. New York, NY: McGraw-Hill; 2007
Iohom G. Peripheral nerve block in the patient with pre-existing neuropathyRegional Anesthesia & Pain Medicine. 2019
    06
     ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
Αλέξανδρος Μακρής
Αναισθησιολόγος, Ασκληπιείο Βούλας
  9
     7   8   9   10   11